Общи условия за ползване на уеб сайт

Последна промяна: 20.06.2019 година

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • I. ВЪВЕДЕНИЕ
 • II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 • III. ДЕФИНИЦИИ
 • IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
 • V. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ
 • VI. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
 • VII. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА
 • VIII. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА
 • IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
 • X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
 • XI. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 • XII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
 • XIII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
 • XIV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ
 • XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в https://keremidi.net/ („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е собственост и се управлява от „Фактор Трейд“ ЕАД и е достъпен в цял свят.

Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на: 02/ 945 30 04 или sales@factortrade.net.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „Фактор Трейд“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 202300799, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „България” No 88, ап. 3-16, адрес за кореспонденция: бул. Ботевградско шосе 296, електронна поща: sales@factortrade.net и интернет страница: https://keremidi.net/, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

1.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

III. ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е „Фактор Трейд“ ЕАД.
б/ Ползвател/и е/са:
– посетителите на уеб сайта https://keremidi.net/;
– лицето, което е осъществило контакт с Доставчика;
– лицето, което е изпратило запитване използвайки формата „Изпрати запитване“.
в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

2.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

– Идентификацията на Доставчика;
– Предмета на Общите условия;
– Характеристиките на уеб сайта;
– Права и задължения на Ползвателите;
– Права и задължения на Доставчика;
– Обработване на лични данни;
– Освобождаване от отговорност;
– Връзки към сайтове на трети страни;
– Права на интелектуална собственост;
– Заключителни разпоредби.

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1. Наименование на Доставчика: „Фактор Трейд“ ЕАД
2. Седалище и адрес на управление: град София, бул. „България” No 88, ап. 3-16
3. Данни за кореспонденция: телефон за контакти: 02/ 945 30 04, електронна поща: sales@factortrade.net.
4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:
– „Фактор Трейд“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 202300799. Дружеството е регистрирано по ДДС.

V. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

VI. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1 Доставчикът е създал уеб сайта https://keremidi.net/, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите стоки.
3.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.
3.3 В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.

VII. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

4.1 Уеб сайтът не представлява електронен магазин. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика стоки и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да закупи някоя/и от предлаганите на уеб сайта стоки.
4.2 Основните характеристики на предлаганите стоки са посочени индивидуално в съответния профил на избраната от Ползвателя стока.

4.3 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

– Всички видове стоки, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
– Информация за осъществяване на контакт с Доставчика;
– Информация за най-продаваните стоки;
– Полезни статии относно предлаганите от Доставчика стоки.

4.4 Предоставяни услуги

В рамките на уеб сайта Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:
• да разглеждат съдържанието на уеб сайта;
• да осъществяват контакт с Доставчика по телефон, електронна поща, изпращане на съобщение чрез попълване на контактната форма, изпращане на съобщение чрез попълване на формата за чат на уеб сайта;
• да изпращат запитване посредством използване на формата „Изпрати запитване“ на уеб сайта;
• да получават информация за стоки, които се предлагат от Доставчика.

4.5 Доставчикът предоставя подробна информация на Ползвателите за всяка една стока обявена на интернет страницата.

VIII. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА

5.1 За използването на уеб сайта не е необходима регистрация. За закупуването на избрана от Ползвателя стока, която е представена на уеб сайта, е необходимо Ползвателят да се е запознал с настоящите Общи условия и да осъществи контакт с Доставчика.

5.2 Запитвания за стоки, които са обявени на уеб сайта, а също така и за други въпроси относно предлагани от Доставчика стоки могат да бъдат изпращани посредством използването на контантната форма на уеб сайта, след въвеждането на име, адрес на електронна поща, телефонен номер, а също така и съобщение, в което да бъде изложено запитването. С попълването на формата и натискане на бутона „Изпращане“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. След попълване на формата и натискане на бутона „Изпращане“, Доставчикът се задължава да отговари на направеното запитване в срок до 2 работни дни.

IX. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

6.1 Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.
6.2 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.
6.3 Ползвателят има право да осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт.
6.4 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.
6.5 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.
6.6 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.
6.7 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.
6.8 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.
6.9 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.
6.10 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.
6.11 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.
6.12 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

7.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.
7.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва услуги в уеб сайта.
7.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на представените в уеб сайта стоки.
7.4 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.
7.5 Доставчикът се задължава да отговори на постъпило от Ползвател запитване в срок до 2 работни дни.

XI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за поверителност, която е публикувана на: ………………………………………………………………………….

XII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

9.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.
9.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен достъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.
9.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.
9.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.
9.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата ситема, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.
9.6 Доставчикът не гарантира, че услугите и съдържанието публикувани на уеб сайта ще отговарят на очакванията на Ползвателите. В случай на съмнение относно качество на някоя услуга или на публикувано на уеб сайта съдържание, Ползвателят не трябва да използва уеб сайта. Ако въпреки тези съмнения Ползвателят продължи да използва уеб сайта, отговорността, заедно с всички последствия за това, се носи от Ползвателя.
9.7 Цялата информация относно стоките и услугите, предлагани от Доставчика на уеб сайта, е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Доставчикът не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, в случай на разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и за производствени дефекти.
9.8 Изображенията, които са публикувани в уеб сайта са с високо качество, с цел Ползвателите да придобият максимално точна представа относно вида и качеството на стоките. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези показани на монитора на отделния Ползвател, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на Ползвателя, а също така и зрителните му възприятия и Доставчикът се освобождава от отговорност, че показаните на монитора цветове отговарят на действителните.

XIII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

10.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“),като „Facebook“ бутон и „Google plus” бутон. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.
XIV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ
11.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.
11.2 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от потребителите само за лична, нетърговска употреба.
11.3 Използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.
11.4 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.
11.5 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.
11.6 Извличането на информация от ресурси от базата данни намиращи се на уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.
12.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.
12.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.
12.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
12.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.
12.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на 02/ 945 30 04 или sales@factortrade.net.

Comments are closed.