Общи условия

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Търговеца и Ползвателите на стоки и услуги, предлагани посредством виртуален магазин, достъпен на уебсайт за електронна търговия https://keremidi.net/ .

Задълженията на Търговеца, описани в настоящите Общи условия, следват най-добрите морални и търговски практики и представляват етичен кодекс на поведение, към който Търговецът се придържа.

С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана чрез електронни средства за комуникация като телефон, електронна поща и др.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

А) https://keremidi.net/ е уебсайт за електронна търговия във виртуалното Интернет пространство, който е собственост на Търговеца.

Б) „Уебсайт” („website“) е съвкупност от взаимно свързани страници, които са достъпни чрез своя уникален адрес (URL) и съдържат електронни документи, текст, визуални изображения и други елементи, форматирани посредством HTML или друг протокол и достъпвани посредством HTTP или друг протокол.

В) „Търговец” е търговско дружество „ФАКТОР ТРЕЙД“ ЕАД, ЕИК 202300799, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1680, р-н Красно село, бул. България, No. 88, вх. 3, ап. 16, с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1839, р-н Кремиковци, Ботевградско шосе No 435, телефон: 02/ 9453004, 02/ 8474177, 02/ 4901130, 02/ 4901131, електронна поща: sales@factortrade.net.

Търговец е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, съгласно Удостоверение № BG : ……….. от: ……………. г.

Търговец е регистриран като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, съгласно Удостоверение №  ……….. от: ……………. г.

Г) „Стоки и Услуги” означава продукти и/или услуги, предлагани от Търговеца посредством виртуален интернет магазин, достъпен на уебсайт за електронна търговия https://keremidi.net/.

Д) Интернет магазин означава виртуален магазин, достъпен чрез уебсайт за електронна търговия https://keremidi.net/t и предоставящ възможност за заявяване и закупуване от разстояние на стоките и услугите, предлагани от Търговеца.

Е) „Продажна цена” е крайната цена на предлаганото количество стоки и/или услуги.

Ж) „Ползвател“ означава всяко лице, субект на правото, което придобива стоки и/или услуги, предлагани от Търговеца посредством уебсайта за електронна търговия https://keremidi.net/.

З) „Потребител” е Ползвател – физическо лице, навършило 18 години, което, сключвайки договор от разстояние с Търговеца, придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност. Ако физическото лице не е навършило 14-годишна възраст (малолетен) или поставено под пълно запрещение, изявленията по смисъла на настоящите общи условия се осъществяват само чрез неговите законни представители – родители или настойници. Физическо лице на възраст от 14 години до навършване на 18 годишна възраст (непълнолетен) или лице, което е поставено под ограничено запрещение, извършва правни действия със съгласието на неговите родители или попечители.

И)Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

Й)Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, задръстване на каналите, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

К) Форсмажорни обстоятелства” означава всяко действие, събитие, липса, пропуск или инцидент, извън разумния контрол на Търговеца, включително по-специално: (a) стачки, закриване на предприятие и масово уволнение на работници; или (б) граждански вълнения, бунтове, нашествия, терористични атаки или заплахи за такива, война (декларирана или недекларирана), заплаха или подготовка за война; или (в) пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, срутване, епидемия или други природни бедствия; или (г) съответствие с всеки един закон или правителствено нареждане, правило, разпоредба или предписание, или всички действия предприети от правителствени или обществени власти, включително и без ограничение от налагане на ембарго, ограничения на вноса или износа, квоти или други ограничения или забрани; (д) прекъсване или повреда на комунални услуги, включително, но не ограничени до прекъсване на електрозахранването, подаването на газ или водоснабдяването; или (е) невъзможност за използване на желозопътен транспорт, морски, въздушен, шосеен транспорт или друг вид обществен или частен транспорт; или (ж) невъзможност да се използват обществените или частни телекомуникационни мрежи;

 

 

Л) Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

I.  ПРОДУКТИ, ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Посредством виртуалния магазин, достъпен на уебсайт за електронна търговия https://keremidi.net/, Ползвателят може да поръчва и закупува единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в потребителската му кошница.
 2. Цялата информация относно стоките и услугите, предлагани от Търговеца чрез виртуалния магазин, достъпен на уебсайт за електронна търговия https://keremidi.net/, включително, но не само технически характеристики, гаранционни срокове и условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Търговецът не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, в случай на разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и за производствени дефекти.
 3. Посочените на https://keremidi.net/ цени са в български лева, с включен ДДС, отнасят се за съответното посочено количество стоки и услуги.
 4. Стойността на разходите за доставка не е включена в цената на предлаганите стоки и услуги, определя се в зависимост от направената заявка и се предоставя допълнително от Търговеца на Ползвателя.
 5. Цената на поръчаната стока и/или услуга, както и дължимите разходи за доставка, се плащат по начини, описани на страница …………...
 6. Търговецът има право да иска авансово плащане на заявеното количество стоки и услуги до пълния размер на продажната цена.
 7. Продуктите и услугите, които се предлагат от Търговеца чрез виртуалния магазин, достъпен на уебсайт за електронна търговия https://keremidi.net/, са своеобразен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца.
 8. Търговецът си запазва правото по всяко време да променя информацията, публикувана на уебсайта, в това число информацията, която се отнася до стоки и услуги, техните цени и характеристики. Промените влизат в сила от момента на публикуването им. Сключени договори се изпълняват в съответствие с условията, действащи в момента на сключването им.

II.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 1. Публикуването на уебсайт за електронна търговия https://keremidi.net/ има смисъл на публична покана за сключване на търговска сделка относно стоките и услугите, предлагани от Търговеца чрез виртуалния магазин, достъпен на уебсайта.

 

А. ПОРЪЧКА

 1. За да поръча стоки и услуги, предлагани от Търговеца, Ползвателят може да използва електронната поща, съответно телефона за поръчки, посочени в т.13 по-долу, и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. Поръчки на стоки и услуги могат да се правят и чрез е-борса http://www.factortrade.net/construction_exchange.htm.
 2. За сключване на договор по тези Общи условия, Ползвателят е длъжен да предостави верни и пълни данни, изискуеми и необходими за надлежното му изпълнение.
 3. Чрез отбелязване в полето „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“, Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

Б. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. Ползвателят заявява интерес да закупи съответните стоки и/или услуги, предлагани от Търговеца, посредством запитване, изпратено в свободен текст на електронна поща на Търговеца: sales@factortrade.net, или направено посредством следните телефони за контакт: ………………………… Това действие има сила на предложение за водене на преговори.
 2. След получаване на запитване съгласно условията на т. 13, в срок от …… на електронната поща или телефон, посочени от Ползвателя, Търговецът предоставя допълнителна информация, касаеща: крайната цена на стоките и/или услугите с включени всички допълнителни разходи за транспорт, доставка и/или пощенски такси.
 3. След получаване на допълнителната информация по т.14, Ползвателят може да потвърди закупуването на стоките и/или услугите, като по този начин Ползвателят се съгласява да закупи посочените стоки и/или услуги. Потвърждението може да се извърши както посредством електронна поща, така и по телефон. Това действие има правно обвързваща сила. От този момент договорът се счита за сключен.
 4. Преди извършване на потвърждението по предходната алинея, Ползвателят може свободно да променя информацията, предоставена от него във връзка със съответната поръчка.
 5. След извършване на потвърждението по т. 15 от страна на Ползвателя, Търговецът предприема действия за изпълнение на поръчката.
 6. Договорът се сключва на български език.
 7. Търговецът не гарантира наличността на поръчаното количество продукти и/или услуги. В случай че някой от поръчаните продукти и/или услуги не е/са наличен/и в момента на поръчката, Търговецът се свързва с Ползвателя на посочения от него имейл и/или телефон в срок от 7 дни, считано от извършване на поръчката, за да го информира за очакваната дата на доставка или да предложи алтернативен продукт и/или услуга.
 8. Ползвателят може да се съгласи или да откаже предложения от Търговеца срок за доставка, съответно предложения алтернативен продукт и/или услуга, като в тази хипотеза договорът между страните се прекратява автоматично, а Търговецът не дължи каквото и да било обезщетение.

В. ДОСТАВКА

 1. Доставката се извършва по начин, в срок и при условия, описани подробно на уебстраница ……………….
 2. Ползвателят, респективно третото, посочено от него лице, е длъжен незабавно да прегледа стоката в момента на доставката. При констатиране на липси и/или явни недостатъци (външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, липсата на някой от придружаващите доставката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи), Ползвателят следва незабавно да информира по надлежен начин лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Ползвателят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

III. ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. Търговецът уважава правото на Потребителя да се откаже от договора и да върне продукта, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходи за доставка, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.
 2. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на:
  1. Приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от доставчика и посочено от Потребителя.
  2. Когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от доставчика и посочено от Потребителя, е влязъл във владение на последната стока.
  3. Сключване на договора, при договор за услуги;
 3. За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да попълни и подаде по електронен път стандартен формуляр за отказ или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора чрез изпращане на изявление в тази връзка на електронен адрес: sales@factortrade.net
 4. Изявленията на потребителите за отказ от договора се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
 5. При всички случаи, преките разходи по връщане на закупените продукти са за сметка на Потребителя.
 6. Върнати могат да бъдат всички стоки, с изключение на тези стоки от продуктовия каталог на Търговеца, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

IV. РЕКЛАМАЦИИ

 1. При несъответствие на доставената стока и услуга с договора, Ползвател, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Ползвател, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Закона за задълженията и договорите.
 2. За да упражни правото си на рекламация, Ползвателят може да попълни и подаде по електронен път стандартен формуляр за рекламация или да предяви по друг недвусмислен начин рекламация по отношение на доставената стока и/или услуга чрез изпращане на изявление в тази връзка на Търговеца.
 3. Рекламациите по този раздел се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите, съответно Закона за задълженията и договорите, но не се прилагат за видове продукти с ограничен срок на годност.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 1. В случай на закупуване на стоки/услуги, за които търговецът или производителят е предоставил търговска гаранция, Ползвателят има право да предяви рекламация за несъответствия в сроковете и при условията, посочени в гаранционната карта, придружаваща стоката и услугата.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава изрично си съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца и/или упълномощени от него трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, за целите на изпълнение на задълженията по настоящите общи условия, както и с маркетингови или рекламни цели и анализи, извършвани от Търговеца; участие в игри, промоции и томболи, организирани от Търговеца, както и за други, незабранени от законодателството, цели.
 2. Събирането, използването, съхраняването и обработването на данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, правилата на морала и добрите нрави.
 3. Съгласно Закона за защита на личните данни, Ползвателят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Търговеца при използване на Уебсайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.
 4. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят декларира, че е уведомен, че Търговецът може да инсталира върху компютрите на Потребителите бисквитки (cookies). Потребителските бисквитки се използват, включително, но не само, за проследяване действията на уебсайта https://keremidi.net/ посредством Google Analytics или други подобни, с цел подобряване на предоставяните Услуги, съдържанието и навигацията на уебсайта https://keremidi.net/; за една от следните функции на Google AdWords или други подобни – ремаркетинг, категории по интереси, подобни аудитории, други типове рекламиране въз основа на интереси или насочване по демографски признак и местоположение; и за последяване движенията на мишката и поведението на потребителите на уебсайта с различни платформи, позволяващи това.

 

 

 VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Договорът между Ползвателя с Търговеца се прекратява в следните случаи:
  1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
  3. при обективна невъзможност на Търговеца да изпълнява задълженията си;
  4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  5. в случай на упражняване от страна на Потребителя на правото му на отказ.
  6. в хипотезата на т. 46 и т. 20 от настоящите общи условия;
  7. едностранно от всяка страна, в предвидените от закона случаи;
  8. с изпълнението на задълженията на страните;
 2. Сключеният договор, съгласно настоящите общи условия, може да се развали от изправната страна с едностранно предизвестие, в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 3. В случай на разваляне на договора по реда на предишния член, страната която не е изпълнила задълженията си дължи на изправната страна връщане на всичко, което е получила във връзка с договора и както е описано в настоящите общи условия.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 1. Търговецът няма да е в нарушение на договора си с Ползвателя, нито ще е отговорен за каквото и да е неизпълнение или закъснение при изпълнението, произтичащи от и дължащите се на каквото и да е форсмажорно обстоятелство.
 2. Задълженията на Търговеца по договора с Ползвателя ще се прекратяват за периода, през който форсмажорното обстоятелство продължава, като Търговецът ще удължи времето за реализация на тези задължения със същия този период. Търговецът ще предприеме разумни стъпки за приключване на форсмажорното обстоятелство или за намиране на решение, чрез което задълженията по договора могат да се изпълнят, въпреки форсмажорното обстоятелство.

IX. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

 1. Всички елементи от съдържанието на уебсайт https://keremidi.net/, включително дизайн, софтуерни програми, текстове, бази данни, графики, рисунки, скици и др., са собственост на Търговеца или има съответните права върху тях и не могат да бъдат използвани без изричното му писмено разрешение.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Общи условия влизат в сила от ……………. г.
 2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на интернет страница ………………..
 3. Доколкото предлаганите от Търговеца стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от страна на Търговеца.
 4. При извършване на промени в настоящите Общи условия, Търговецът уведомява Ползвателите по законен и приложим начин и им предоставя достатъчен срок да се запознаят с тях.
 5. Ако Ползвателят в предоставения срок не заяви изрично, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.
 6. Ако Ползвателят заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до Търговеца по електронен път.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Търговецът поддържа актуална информацията на уебсайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски.
 2. Търговецът не гарантира, че достъпът до уебсайта за електронна търговия https://keremidi.net/ ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на търговеца. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до уебсайта за електронна търговия https://keremidi.net/, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на форсмажорни обстоятелства /непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Търговеца/.
 3. Въпреки, че се стреми да предоставя максимално точна и вярна информация на Ползвателите на сайт https://keremidi.net/, Търговецът не носи отговорност за съдържанието и достоверността на информационните материали /статии, съвети и др./, публикувани на сайта, както и за информацията, съдържаща се на уеб сайтове и блогове, към които https://keremidi.net/ съдържа препратки.
 4. Търговецът не носи отговорност за причинени вреди и/или пропуснати ползи, възникнали вследствие употребата на непълна или неточна информация в секция „Полезни съвети за работа със строителни материали“ или която и да е друга секция от сайт https://keremidi.net/.
 5. Търговецът ще окаже съдействие на съответните компетентни органи, в случай че съдържанието и достоверността на информационните материали /статии, съвети и др./, публикувани на сайта, нарушават патентно, търговско, авторско или друго право на собственост;
 6. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят дава изричното си писмено съгласие да получава търговски съобщения от Търговеца, което може да оттегли, като се свърже с Търговеца по начините, посочени на страница „Контакти“
 7. В случай на предходно нарушение на настоящите Общи условия от страна на Ползвател, Търговецът има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
 8. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия и сключения на база на тях договор няма да води до недействителност на целия договор.
 9. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
 10. Всеки договор, сключен между Търговеца и Ползвател, съдържа индивидуални характеристики на конкретната стока и услуга, специфичните условия и уговорки за използването и доставката й. В този случай, условията на индивидуалния договор имат превес над разпоредбите на тези Общи условия, които им противоречат. Всички останали разпоредби от тези Общи условия се прилагат в отношенията между страните.
 11. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат отнесени, в зависимост от казуса, пред Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на личните данни или за разрешаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

 

Comments are closed.