03. Монтаж на битумни керемиди – правоъгълни и пчелна пита

Монтиране на правоъгълни битумни керемиди

Връзка стена – битумни шинглиВръзка стена - битумни шингли

Извийте нагоре по стената ивиците битумни керемиди с помощта на горещ въздух. Закрепете извитата част като поставите отделен покриващ ред или с шингли, или с метални пластини. Металните пластини трябва да са правоъгълни и да се припокриват 7 см.

 

Челна и странична дъски

Челна и странична дъски

Страничните дъски, както и челото могат да се оформят посредством детайли – челни ивици, получени както при билото или като се използват подобни детйли от поцинкована ламарина или друг подходящ материал

 

УламиУлами

Улама е мястото на съединяване на две покривни равнини, образувайки улей. Уламите се предпазват чрез поставяне в дъното на подложен слой от АРР мембрана (или друг тип хидроизолационна лента) с ширина 100 см. Тази хидроизолационна лента се заковава за обшивката на покрива на разстояние по-голямо от 30 см от центъра на уламата. Шинглите се редят преплетено от всяка страна на уламата: получава се ефект подобен на цип. Подредбата трябва да се осъществява, така че шинглите да се издават навътре поне 30 см от центъра на уламата. Линиите L са линии на изрязване; те са успоредни на центъра на уламата и са на минимум 30 см от него. Шинглите се залепват към подложния хидроизолационен слой чрез нагряване. Гвоздеите се поставят на разстояние, по-голямо от 30 см от центъра на уламата.

  Монтаж при коминаМонтаж при комина

1. Необходимо е да изработите обшивка с показаната форма от подходящ материал: от битум, от поцинкована ламарина…
2. Залепвате я към долната част на комина с полиуретаново лепило. Към двете странични части на комина първо поставяте подложни парчета, а върху тях залепвате със застъпване части от битумните керемиди, получени като при билото.
3. Към задната част на комина се поставя дървено трупче, което се облепва с обшиващия материал, както е показано на т.3 и т.4.

Монтаж при комина - операции
Било

Билото може да се оформи с покривни ивици, получени от самата битумна керемида. Билните шингли се получават като срежете шинглата на три части/фиг. 8/. Така получените части се прегъват и поставят на разстояние от 14 см една от друга фиг. 7. Всяка отделна част се приковава към билото с два гвоздея от двете страни на билото. Гвоздеите се коват върху припокритата площ. Внимавайте фугите да са от подветрената страна.

Било

Монтиране на битумни керемиди пчелна пита

Нанесете ивица битумно лепило по продължение на стрехата, изрежете видимата част на керемидите (т.нар. езици) и премахнете защитния филм от обратната страна на керемидата , за да формирате стартиращият ред, подравнете го по линията X-Y и го приковете към покрива, подвеждайки го по линия Z.  Подобно на предписаното за стартиращия ред, премахнете предпазният филм от обратната страна на всяка една керемида, преди да я монтирате на покрива. Положете първият ред керемиди, стартирайки от централната линия A-D. Положете вторият ред керемиди, стартирайки от линията Z. Приложете така описаната последователност на полагане на редовете керемиди, докато завършите изцяло всички скатове на покрива. Подвеждането и подравняването на керемидите са улеснени чрез използването на прорези (маркери) в горният край на всеки лист битумна керемида.

Изрязване на езици

Полагане на стартиращ ред

Полагане на керемиди

НАКЛОНИ

Минималният наклон, при който се извършва механичен монтаж на битумни керемиди с пирони е 35 % (190). При изпълнението на покриви в планински райони или при дължина на ската, по-голяма от 7 метра, се обърнете към нас за допълнителна информация по уточняване на детайлите.

МЕХАНИЧЕН МОНТАЖ (КОВАНЕ) НА БИТУМНИТЕ КЕРЕМИДИ

Използвайте поцинковани или галванизирани пирони с по-широки глави, с дължина, съобразена с дебелината и типа на покривната повърхност. Приковете всеки лист битумна керемида пчелна пита с четири пирона, точно в зоната, показана на фиг.А) Уверете се, че пиронът е приковал и битумната керемида, намираща се под тази, която в момента монтирате.

ВАЖНО: За наклони, по-големи от 600, използвайте шест пирона за монтажа на всеки лист битумна керемида, като дублирате пироните във втората и третата зона на приковаване на керемидата, по начина, оказан на фиг.В)

Коване на битумни керемиди

БИЛА

Монтирайте последният ред битумни керемиди, така, че нелицевата част на листа да излиза над билната линия и прегънете надстърчащата част на керемидата, за да защитите билото. За да получите билните елементи, нарежете битумната керемида на 3 части. Преди да ги монтирате, отстранете предпазния филм от обратната страна на билните елементи, прегънете ги и ги позиционирайте по протежение на билната линия.Фиксирайте билният елемент с по два пирона, в зоната, която ще бъде препокрита от следващия билен елемент. Видимата част на билния елемент е 9,5 см.

Оформяне на билото

УЛАМА

Апликирайте битумна мембрана (с ширина 100 см), симетрично на централната ос на уламата по протежението й, след което апликирайте битумните керемиди върху мембраната. Възможни са два начина за изпълнение на детайла “улама”:

Тип А – битумните керемиди от двата ската се кръстосват едни с други и се задигат по срещуположния скат на най-малко 25 см от централната ос на уламата. Битумните керемиди не се приковават с пирони на разстояние минимум 40 см от центъра на уламата .

Оформяне на улама

Тип В – Положете битумните керемиди по единият от скатовете на покрива и ги задигнете по срещуположния скат най-малко на 25 см от центъра на уламата. Положете битумните керемиди и по другия скат на покрива, така, че те леко да припокриват центъра на уламата. Маркирайте центъра на уламата като използвате оразмерителна рулетка, изрежете битумните керемиди от втория скат, водейки се по маркираната линия по протежение на уламата. Подлепете внимателно керемидите в зоната на изрязване със силикон за лепене на битумни керемиди. Не използвайте пирони за фиксиране на керемидите най-малко на разстояние от 40 см от центъра на уламата.


 Оформяне на улама - тип B

This entry was posted in Битумни керемиди and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.